კონტაქტი

ვებ-გვერდი "History Project" გთხოვთ, გაგვიზიაროთ თქვენი წინაპრების ფოტოები, დოკუმენტები ან საინტერესო ისტორიები მათ შესახებ.

ჩვენ მიზანია აღნიშნული მასალის გამოქვეყნება, რათა საზოგადოება მეტად იყოს ინფორმირებული უახლესი წარსულის შესახებ.

შეგიძლიათ მოგვწეროთ ელექტრონულ ფოსტაზე: info@idfi.ge გმადლობთ ყურადღებისათვის!